ออกแบบร้านขายขนมของฝาก
ออกแบบร้านเบเกอรี่ ของฝาก
ออกแบบบร้านของฝาก สินค้า
ออกแบบเบเกอรี่ สินต้า ขนมของฝาก

ออกแบบร้านจำหน่ายสินค้า ขนม เบเกอรี่ของฝาก

ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร

สถานที่ : บายพาส 3 ชลบุรี