Portfolio

December 3, 2012

งานตกแต่งร้าน ชานมไข่มุก Bubble milk tea @เซ็นทรัล ลำปาง

งานตกแต่งร้านค้า ชานมไข่มุก Bubble T. Bar สถานที่เซ็นทรัล ลำปาง รายละเอียดงาน ทำโครงสร้างภายใน ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ และงานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ระยะเวลาในาการส่งมอบงาน 30 วัน
November 14, 2012

ออกแบบร้านรองเท้า Rockport @Mega Bangna

ออกแบบร้านรองเท้า Rock port พื้นที่โดยรวม 70 ตารางเมตร
November 14, 2012
ร้านขนม

ออกแบบร้านขนม Mrs. fields @ เซ็นทรัลเวิลด์

ออกแบบร้าน mrs. fields พื้นที่โดยรวม 30 ตารางเมตร
November 14, 2012

ออกแบบร้านชานมใข่มุก Bubble T. Bar @เซ็นทรัล ลำปาง

ออกแบบ พร้อมตกแต่ง ร้านชานมใข่มุก พื้นที่โดยรวม 70-80 ตารางเมตร รายละเอียดของงาน ทำงานระบบทั้งหมด พร้อมงานระบบไฟฟ้า ก่อสร้าง ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 30 วัน
November 14, 2012

ออกแบบร้านชานมใข่มุก Bubble t.Bar @เซ็นทรัล เชียงราย

ออกแบบ พร้อมตกแต่ง ร้านชานมใข่มุก พื้นที่รวม 40 ตารางเมตร ระยะก่อสร้าง พร้อมส่งมอบงาน 20 วัน
October 31, 2012

ออกแบบร้านคอมพิวเตอร์

October 26, 2012

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง @ชลบุรี

October 26, 2012

ออกแบบร้านจิลเวอรี่ @เมเจอร์รัชโยธิน

October 26, 2012

ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง @เซ็นทรัล ขอนแก่น

October 26, 2012

ออกแบบร้านจำหน่ายสินค้าสปา @สมุย

October 12, 2012

ออกแบบร้านจำหน่าย ชุดนักเรียน@จ.สระแก้ว

October 12, 2012

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง