Portfolio

December 17, 2013

ตกแต่งร้านขายแว่นตา RUDY PROJECT

ร้าน RUDY PROJECT ขนาดพื้นที่ : 130 ตารางเมตร สถานที่ : เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ระยะเวลาในการส่งมอบงาน : 30 วัน
December 17, 2013

ตกแต่งร้านรองเท้า Clarks @เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

  ร้านร้องเท้า : Clarks สถานที่ : เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ระยะเวลาในการส่งมอบงาน : 30 วัน
December 17, 2013

ตกแต่งร้านชานมไข่มุก@เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

ร้านชานมไข่มุก Bubble T. Bar สถานที่ : เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ระยะเวลาในการส่งมอบ :  15 วัน
December 17, 2013

งานตกแต่งร้านกาแฟ @เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

    ร้านกาแฟ Coffee Break สถานที่ : เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ระยะเวลาในการส่งมอบงาน : 20 วัน
December 13, 2013

ออกแบบร้านรองเท้า SHUBERRY @The mall บางกะปิ

November 21, 2013

ออกแบบร้านรองเท้า D’arte @โลตัส เพชรบูรณ์

ออกแบบร้าน รองเท้า D’arte ขนาดพื้นที่ : 51 ตารางเมตร สถานที่ : โลตัส เพชรบูรณ์
November 21, 2013

ออกแบบร้าน Coffee Shop @กาญจนบุรี

ออกแบบร้านกาแฟ The Kafestol ขนาดพื้นที่ : 42 ตารางมเมตร สถานที่ :  จ.กาญจนบุรี
November 13, 2013

ออกแบบร้านรองเท้า Clarks@เซนทรัล เชียงใหม่

ออกแบบร้านจำหน่ายรองเท้า Clarks ขนาดพื้นที่ : 70 ตารางเมตร สถานที่ : เซนทรัล เชียงใหม่
November 13, 2013

ออกแบบร้านขนม ปังอบ เบเกอรี่

ออกแบบร้านเบเกอรี่ ขนมปังอบ  kikisaru ขนาดพื้นที่ : 15 ตารางเมตร สถานที่ : เมกา บางนา
November 11, 2013

ออกแบบร้านซาลาเปา@ซีคอน ศรีนครินทร์

ออกแบบร้านจำหน่าย ซาลาเปา และ เบเกอรี่ ขนาดพื้นที่ : 30 ตารางเมตร สถานที่ :  ซีคอน ศรีนครินทร์
November 11, 2013

ออกแบบร้าน จำหน่ายข้าว และสินค้าออร์แกนิค @Green natural

ออกแบบร้านจำหน่าย ข้าว และสินค้าออร์แกนิค ขนาดพื้นที่ : 56 ตารางเมตร
November 11, 2013

ออกแบบร้านจำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์การเรียน

ออกแบบร้านจำหน่ายหนังสือ ขนาดพื้นที่ : 25 ตารางเมตร